Αναμορφωμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας και Πρόγραμμα Συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/2021, των υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας, καθώς και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 374 του ν. 4957/2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στη Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας, Χίου 16-18 Αθήνα, στον 7ο όροφο και η προσέλευση θα γίνεται 20’ πριν την προγραμματισμένη ώρα της συνέντευξης.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Οριστικοί αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας βάσει της αρ. 03ης/24-01-2023 Πράξης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3 και την Πράξη 3η/24.01.2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών της Δ.Π.Ε. A΄ Αθήνας, ανακοινώνονται αναπροσαρμοσμένος αλφαβητικός πίνακα δεκτών υποψήφιων διευθυντών/τριών και αναπροσαρμοσμένος πίνακας μη δεκτών υποψηφίων.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. A΄ Αθήνας, για το σχολικό έτος 2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΑΙΘ

ΕΓΓΡΑΦΟ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προσωρινοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις Πράξεις 1η/12.01.2023 & 4η/17.01.2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών της Δ.Π.Ε. A΄ Αθήνας με θέμα: «Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών  Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης  Π.Ε. Α΄ Αθήνας», οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2022-2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2022-2023

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΠΥΣΠΕ ΑΘΗΝΩΝ 2022-2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ν. 4823/2021 (τ. Α ́/3-8-2021)

Φ.361.22 / 6 / 149788 / Ε3/2-12-2022 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ

Φ.361.22/7/151151/E3/7-12-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Αίτηση χορήγησης ΠΥΜ υποψηφίων Διευθυντών

ΟΡΓΑΝΙΚΑ 4/Θ ΚΑΙ ΑΝΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ Δ.Σ. Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος 2022-2023 μετά τις ενστάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023

Ανακοίνωση πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή στη Γενική και Ειδική Αγωγή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ 2022-2023