Οδηγοί Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019 (ΦΕΚ Β΄623/2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» και της με αριθ. πρωτ. 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ Β΄2569/2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021»

ΦΕΚ 3233/2019