Ορκωμοσία/ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών από 16 έως 23 Αυγούστου

Η προϋπηρεσία στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ. Η μισθοδοσία από την ημέρα ορκωμοσίας/ανάληψης υπηρεσίας (Ν.3528/2007, άρθρα 19 & 41)

Διευκρινίσεις επί των άρθρων 91-95 του ν.4808/2021, αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα της απεργίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.