Ορκωμοσία/ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών από 16 έως 23 Αυγούστου

Η προϋπηρεσία στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ. Η μισθοδοσία από την ημέρα ορκωμοσίας/ανάληψης υπηρεσίας (Ν.3528/2007, άρθρα 19 & 41)