Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν.5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ.