Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωτών των Προέδρων και μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ως Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

Πρόσκληση για επιλογή Προϊσταμένων

Πίνακας 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Αίτηση συμμετοχής

Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής