Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2018-2019

Πρόσκληση ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Αττικής

Ανακοινώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι προσωρινοί Πίνακες με τους υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. κατά αλφαβητική σειρά, καθώς και οι πίνακες όσων δεν πληρούν τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν γίνονται δεκτοί όπως αυτοί καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 33/18-10-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/25-9-2018 Υ.Α. και τις διατάξεις του Ν.4547/2018 και που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αριθμ. Φ.32/15554/28-9-2018«Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μπορούν εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, δηλ. από 19/10/2018 έως και 23/10/2018 στις 15:00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: mail@attik.pde.sch.gr ή στα fax 210-6450609 – 210-6450298.

Πίνακας  δεκτών υποψηφίων

Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων