Διευκρινίσεις Ι.Ε.Π. για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Λόγω του μεγάλου αριθμού μηνυμάτων που έχει δεχτεί το helpdesk της Πράξης και για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών διευκρινίζεται ότι:

    1. η με Α.Π. 3451/23-03-2022 (Πράξη 14/17-03-2022, ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ με θέμα «Εισήγηση έγκρισης προγραμματισμού και καθορισμού τμημάτων για την υλοποίηση της Α΄ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654″ συνιστά προτυποποιημένο έγγραφο της Πράξης και όχι Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
    2. το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’ της Πράξης. Ως προς τους ωφελούμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς θα εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση-πρόσκληση μετά την άνοιξη.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που έσπευσαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και θα χαρούμε να συνεργαστούμε στη Β’ φάση επιμόρφωσης.

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00

ΦΕΚ 1454/2022

Μέχρι τις 23 Μαρτίου η διαδικασία ολοκλήρωσης της ίδρυσης και λειτουργίας 50 Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5131704 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022

Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.