Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας – Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/βάθμιας – Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρ. Μακεδονίας και Ν. Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.)

Πρόσκληση Υ.ΠΑΙ.Θ.