Τοποθέτηση Α΄ και Β΄ Υποδιευθυντών/ντριων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Α’ Αθήνας

Οι αναφερόμενοι/ες στον συνημμένο πίνακα Υποδιευθυντές/ντριες  Α’ και Β΄ θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους στη σχολική τους μονάδα, την Τετάρτη 01/11/2023 ή την Πέμπτη 02/11/2023, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο.
Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα θα βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής των Υποδιευθυντών/ντριών τους και θα διαβιβάσουν την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας το αργότερο έως και την Παρασκευή 03-11-2023, προκειμένου να χορηγηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/νες το σχετικό επίδομα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Προσλήψεις 2.763 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2023-2024 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές :

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

1.002 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

1.748 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκατρείς (13) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 2 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις_Γενικής_ΔΕ_20231025_int

Προσλήψεις_Γενικής_ΠΕ_20231025_int

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν.5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Εγκύκλιος ΥΠ.ΟΙΚ.

Ανακοίνωση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων στη Δ.Π.Ε. Α’ Αθήνας

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 ΦΕΚ  5426 τ.Β΄14-09-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. οι Διευθυντές/ντριες   εκφράζουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι από τη Δευτέρα  23 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00, στο 2ο όροφο, στο γραφείο του Π.Υ.Σ.Π.Ε., Τμήμα Γ΄ Προσωπικού.

Οι δεκτοί υποψήφιοι  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, ήτοι  από τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τρίτη  24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00, υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας  αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας  περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής. Για τη διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Πρόσκληση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.