Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών ν.1824/1988

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.