Κατάθεση εκπρόθεσμης τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας για απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος

Τροπολογία Υ.ΠΑΙ.Θ.