Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στo Υ.Π.ΑΙ.Θ. (Κεντρική Υπηρεσία) για το σχολικό έτος 2020-2021

Αποσπάσεις Μηχανικοί ΔΤΥ

Αποσπάσεις ΠΕ86

Νέες αποσπάσεις 

Ανανεώσεις αποσπάσεων