Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Π.Ε.

Προκήρυξη – Πρόσκληση Υ.ΠΑΙ.Θ.