Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά μέχρι τις 14 Αυγούστου

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.