Διευκρινίσεις για χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.