Ειδική άδεια απουσίας σε αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.