Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.