Χορήγηση κανονικής και αναρρωτικής άδειας σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.