Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων των οποίων η πρόσληψη έγινε (για τις Τάξεις Υποδοχής) από το πρόγραμμα «ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5069864

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων των οποίων η πρόσληψη έγινε ( για τις Τάξεις Υποδοχής) από το πρόγραμμα «ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» να  συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και  την αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας  ή και  συνάφειας  Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών,  (επισυνάπτονται) και να τις αποστείλουν ηλεκτρονικά στο dim@dipe-a-athin.att.sch.gr έως  και την Τρίτη 05-01-2021 και ώρα 11.00 π.μ.

Τα δύο αρχεία θα πρέπει να τα ονομάσετε με το ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ σας.

Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ