Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και επί πλέον μελών ως συμβουλίων επιλογής