Ανανέωση συμβάσεων των προσληφθέντων ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.