Ενημέρωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του συστήματος «Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων»

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.