Πίνακες οργανικών κενών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 & ΠΕ06 Γενικής και ΠΕ70, ΠΕ60 & ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής, ανά περιοχή, μετά την οριστικοποίηση των μεταθέσεων

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.