Προσμέτρηση ή μη του ενός μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος στις άδειες άνευ αποδοχών για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

΄Εγγραφα Γενικού Λογιστηρίου Κράτους