Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 (Β΄ & Γ΄ φάση)

Πίνακας τοποθετήσεων (β΄ & γ΄ φάση)

Τελικά οργανικά κενά ΠΕ60