Καθορισμός 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τον καθορισμό των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΕ05-14
ΠΕ06-193
ΠΕ07-36
ΠΕ08-265
ΠΕ11-76
ΠΕ60-1500
ΠΕ70-3700
ΠΕ79-135
ΠΕ86-95
ΠΕ91.01-171
ΠΕ91.02-15

ΣΥΝΟΛΟ-6.200