Ο χρόνος απουσίας των αναπληρωτών λόγω γονικής άδειας δε λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για μοριοδότηση

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου Κράτους (145/2015)