Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπ/κών στην Α’ Αθήνας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ