Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.