Συνέχιση της απεργίας αποχής έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το Εφετείο

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου Δ.Ο.Ε.