ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ν.4964/2022 ( άρθρο 190)