Χορήγηση αθλητικής άδειας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.