Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.