Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ) Ζ.Ε.Π.

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.