Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στην ατομική αξιολόγηση

Έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.