Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

Πρόσκληση για επιλογή Προϊσταμένων

Πίνακας 2/θ και 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων

Αίτηση συμμετοχής

Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

Υπεύθυνη δήλωση μη συμμετοχής