Υπολογισμός χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012

MH ANAΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ (Ν.4075/2012)