Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών

ΦΕΚ 3229/2024