Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου δεύτερης ειδικότητας

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.