Πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Π.Ε. Αττικής

Πίνακας δεκτών & μη δεκτών υποψηφιοτήτων

Πίνακας αντικειμενικών μορίων