Διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.