Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.