Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μονιμοποίηση και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.