Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 που βρίσκονται στη διάθεση από άλλα ΠΥΣΠΕ και αποσπάσεις εντός εκπαιδευτικών ΠΕ60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 60

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 60