Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.