Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων

Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου