Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.