Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Απόφαση Π.Δ.Ε. Αττικής