Μη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4452/2017 σχετικά με τη μείωση των ωρών εργασίας μέχρι και 50% στους εκπαιδευτικούς

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.