Διευκρίνιση σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη (Ν.4310/2014, άρθρο 97)

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.